header 1920 325

W czasach kryzysu klimatycznego stawiamy na proekologiczne projekty !!!
Wspólnie z biurem projektowym BOGL Oslo szukamy najlepszych dla Kłodzka rozwiązań poprawiających jakość, warunki i komfort użytkowania przestrzeni publicznej. Realizacja zadań projektowych ma się bezpośrednio przyczynić do poprawy jakości życia mieszkańców. Kształtowanie innowacyjnych aranżacji obszarów miasta, między innymi poprzez stworzenie demonstracyjnych rozwiązań zapewniających schronienie przed upałem, lokalne obniżenie temperatury, poprawę jakości powietrza i umożliwiających wykorzystanie wód opadowych  oparte jest na naturze tzw. NATURE BASED SOLUTION.

Z wielu miejsc wymagających interwencji wybrane zostały lokalizacje dla których projektowane są rozwiązania mające na celu wypracowanie i wdrożenie rozwiązań opartych na przyrodzie, które pomogą radzić sobie z problemem suszy i powodzi.
Adaptujemy się do zmian klimatu poprzez:

  • wprowadzenie różnych form zieleni, zwiększenie powierzchni biologicznie czynnych, zwiększenie bioróżnorodności, poprawa warunków siedliskowych dla roślin, zwiększanie populacji i różnorodności gatunków rodzimej fauny;
  • podnoszenie poziomu retencji wody w glebie - ograniczanie i spowolnienie spływu wody do kanalizacji, zwiększanie możliwości naturalnej retencji w glebie, zagospodarowanie wód opadowych na terenie;
  • obniżenie temperatury, poprawa mikroklimatu - przeciwdziałanie efektowi miejskiej wyspy ciepła, lokalne obniżanie temperatur;
  •  poprawa jakości powietrza (redukcja emisji zanieczyszczeń) i poprawa jakości środowiska akustycznego (redukcja emisji hałasu);
  •  aspekty społeczne i ekonomiczne (zwiększenie poziomu zadowolenia z jakości przestrzeni publicznych i zaangażowania mieszkańców, podnoszenie świadomości mieszkańców w zakresie ochrony środowiska). Poprawa jakości przestrzeni publicznych oraz warunków użytkowania i komfortu przebywania dla człowieka.

MPA - pdf

do pobrania: Plan Adaptacji do zmian klimatu dla miasta Kłodzka

 

koncepcja - wizualizacje

Back to top

Projekt „Kłodzki NBS (Nature Base Solution)” dofinasowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021

w ramach programu „Środowisko, Energia i Zmiany klimatu”