Duis at rutrum augue

Miasto realizuje różne działania w odpowiedzi ekologiczne i klimatyczne wyzwania, które mają na celu poprawę jakości życia mieszkańców:

Miasto realizuje różne działania w odpowiedzi ekologiczne i klimatyczne wyzwania, które mają na celu poprawę jakości życia mieszkańców:

Ziemia Kłodzka – czyste powietrze (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Duszniki-Zdrój, Kłodzko Miasto, Kudowa-Zdrój, Lewin Kłodzki, Szczytna, Złoty Stok, Polanica-Zdrój)

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Całkowita wartość Projektu: 3 383 388,11 zł

Cel projektu
Głównym celem Projektu jest zwalczanie emisji kominowej na terenie wybranych gmin ziemi kłodzkiej. Jest to projekt grantowy i polega na udzielaniu przez Grantodawcę grantów na przedsięwzięcia realizowane w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych dotyczące wymiany dotychczasowych wysokoemisyjnych źródeł ciepła. W jego ramach planuje się zmodernizować łącznie co najmniej 199 szt. źródeł ciepła, co powinno przełożyć się na roczny spadek emisji PM 10 w wysokości 4,59 ton oraz roczny spadek emisji PM 2,5 w wysokości 3,55 ton. Ponadto będzie on przeciwdziałać zmianom klimatu dzięki planowanej redukcji emisji CO2 w wysokości 811 ton równoważnika CO2.

Szczegółowe informacje dotyczące projektu dostępne są na stronie internetowej: www.czystepowietrze.klodzka.pl.

Oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Całkowita wartość Projektu: 33 370 115,21 PLN

Partner Wiodący: Gmina Lądek Zdrój
Partnerzy Projektu: Gmina Szczytna, Gmina Międzylesie, Gmina Bystrzyca Kłodzka, Gmina Kudowa-Zdrój, Gmina Radków, Gmina Stronie Śląskie, Gmina Miejską Kłodzko

Okres realizacji: 07.11.2019 – 31.03.2023

Cel projektu

.......

Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza, hałasu i zatłoczenia wraz z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego w zabytkowym centrum Kłodzka

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Kwota dofinansowania: 1 877 246, 01 zł

Inwestycja w Kłodzku polega na uporządkowaniu układu komunikacyjnego przez budowę planowanej infrastruktury tj. dróg dojazdowych do 2 parkingów park & ride oraz samych parkingów z chodnikami oraz energooszczędnym oświetleniem w celu wyeliminowania potoku aut osobowych poruszających się po centrum miasta Kłodzka i zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza. W pobliżu park & ride przy Twierdzy zostanie zapewnione nowe połączenie komunikacyjne – przystanek autobusowy PKS

Inwestycja obejmuje:

 • wykonanie parkingu park & ride dla autobusów i samochodów osobowych przy Twierdzy Kłodzkiej,
 • wykonanie park & ride przy ul. Zawiszy Czarnego- przebudowa parkingu,
 • wykonanie ciągów pieszych i drogi dojazdowej do park & ride przy Twierdzy- przebudowa drogi dojazdowej do Twierdzy,
 • wykonanie ciągów pieszych i drogi przy park & ride przy ul. Zawiszy Czarnego- przebudowa ul. Zawiszy Czarnego wraz ze skrzyżowaniem z ul. Wojska Polskiego,
 • wykonanie i modernizowanie oświetlenia w/w parkingów i dróg: planuje się nowe oświetlenie park & ride znajdującego się przy Twierdzy wraz z drogą dojazdową – 18 pkt. LED 71 W z 20 oprawami oświetleniowymi, natomiast w ul.Zawiszy Czarnego wraz z parkingiem park & ride – będzie modernizowane oświetlenie – wymiana 11 pkt. z sodowego 100 W na LED 71 W z 15 oprawami oświetleniowymi

Dzięki w/w inwestycji zostanie ograniczony ruch samochodów w centrum, gdyż mając możliwość zostawienia auta w bezpiecznym miejscu w dalszą podróż użytkownicy aut będą mogli udać się pieszo lub rowerem. Bezpośrednim celem projektu jest ograniczenie emisji substancji szkodliwych dla środowiska poprzez oddziaływanie na zmniejszenie indywidualnego transportu zmotoryzowanego.

4Doliny - Inwestycje ograniczające indywidualny ruch zmotoryzowany w centrach miast

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Kwota dofinansowania: 2 949 797,29 zł

Projekt dotyczy stworzenia elementów komunikacji rowerowej w wybranych lokalizacjach, które pozwolą na efektywne przemieszczania się, skłaniając tym samym mieszkańców i inne osoby odwiedzające miasta objęte zakresem projektu do wyboru alternatywnych środków transportu w stosunku do indywidualnego użytkowania samochodów.

Działania:

 • utworzenie drogi rowerowej, ograniczającej ruch zmotoryzowany w centrum miasta Kłodzka oraz ruch zmotoryzowany od wsi Krosnowice w kierunku Kłodzka.
 • utworzenia drogi rowerowej w ciągu ulic Krynicznej, Bystrzyckiej i Rybnej w Polanicy-Zdroju, co stanowi jeden z pierwszych elementów rozwoju infrastruktury rowerowej w tym mieście i przyczyni się do skłonienia użytkowników samochodów ku wyborowi alternatywnych środków transportu oraz ograniczenia ruchu w centrum miasta,
 • utworzenie ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy ulicą Skalną i Grunwaldzką a rzeką Nysa w Bardzie, co spowoduje oddzielenie ruchu rowerowego od ruchu samochodowego i tym samym poprawę bezpieczeństwa na sieci dróg i ulic obsługujących ruch miejscowy i turystyczny, stanowiąc tym samym impuls do zwiększenia udziału ruchu rowerowego w podróżach odbywanych na terenie Barda oraz ograniczenia ruchu w centrum miasta.

Realizacją poszczególnych wymienionych zadań w projekcie w zakresie rzeczowym zajmowali się wymienieni partnerzy projektu, tj. Gmina Kłodzko i Polanica-Zdrój. Podmiotem koordynującym projekt oraz zapewniającym jego spójność było Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej.

Smart Kłodzko (SMAK)

Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020

Partnerzy projektu:

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Katedra Technologii Informacyjnych z siedzibą we Wrocławiu (53-345 ), ul Komandorska 118/120,
 • Powiat Kłodzki z siedzibą w Kłodzku, (57-300), ul. Okrzei 1

Zakres projektu:
DZIAŁANIE 1 DOKUMENTY STRATEGICZNE
DZIAŁANIE 2 DOKUMENTY WDROŻENIOWE
DZIAŁANIE 3 CZYSTE CENTRUM KŁODZKA – PILOTAŻ

W ramach działania wdrożono pilotażowe rozwiązania odpowiadające na zdiagnozowane problemy i mających na celu poprawę przestrzeni publicznej (w tym czystości powietrza) w centralnej części miasta. Działanie obejmuje wykonanie:

 • Aplikacja Eko Kłodzko zawierającej informacje o odpadach, miejscach parkingowych, ścieżkach rowerowych, zanieczyszczeniu powietrza, stacjach ładowania sam elektr.-> tworzenie baz danych i rozwój zasobów informacji o mieście
 • inteligentny system zarządzania ruchem, w tym m.in słupki sterowane, monitoring, system komunikacji z kierowcami -> ograniczenie emisji związanej z ruchem pojazdów w centrum miasta
 • zielone ściany w 3 lokalizacjach w centrum ->poprawa jakości powietrza, wprowadzenie modelowych rozwiązań

DZIAŁANIE 4 EDUKACJA

upowszechnienie wiedzy z zakresu zastosowania inteligentnych i innowacyjnych rozwiązań w zarządzaniu miastem oraz podniesienie kwalifikacji urzędników w tym zakresie

Back to top

Projekt „Kłodzki NBS (Nature Base Solution)” dofinasowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021

w ramach programu „Środowisko, Energia i Zmiany klimatu”