MPA # Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu dla miasta Kłodzka # Dokumenty strategiczne #

Przygotowując miasto do zmian klimatu pracę rozpoczęto od oceny podatności Kłodzka na zagrożenia wynikające ze zmian pogodowych celem opracowania planu działań mających na celu zwiększenie zdolności adaptacyjnych miasta wobec zagrożeń wynikających ze zmian klimatycznych.

Wraz z rozwojem urbanistycznym Kłodzka dokonują się zasadnicze zmiany w funkcjonowaniu ekosystemu, zwłaszcza na terenach ekspansji mieszkaniowej. Tereny naturalne zostają zagospodarowane. Pierwszym, bardzo istotnym zagrożeniem dla Kłodzka są prowadzące do zwiększenia ryzyka wezbrań rzek i występowania powodzi coraz częściej występujące ulewne i intensywne deszcze. Kolejnym zagrożeniem, powodującym występowanie miejskiej wyspy ciepła, jest podwyższenie średnich rocznych temperatur oraz większe prawdopodobieństwo i częstotliwość wystąpienia fal upałów. Najbardziej narażone na fale upałów w mieście są osoby starsze, niemowlęta i dzieci oraz osoby cierpiące na choroby układu krążenia. Wysokie temperatury są bezpośrednim zagrożeniem dla zdrowia i życia ludzi dlatego odpowiednie gospodarowanie przestrzenią i gruntami jest tak ważne. Po analizie ryzyka, w oparciu o inne dokumenty strategiczne powstaje Plan Adaptacji do zmian klimatu określający wrażliwość i podatność obszaru miasta Kłodzka na zmiany klimatyczne oraz jego potencjał adaptacyjny w tym zakresie. Zostały zidentyfikowane ryzyka i określone działania. Zdefiniowano problemy i zaproponowano rozwiązania.

Miasto postawiło sobie cele i priorytety:

Kłodzko w 2030 roku to miasto bardzo dobrze przygotowane na skutki zmian klimatu i dobrze zorganizowane w przypadku zbliżających się zagrożeń.

MPA - pdf

Back to top

Projekt „Kłodzki NBS (Nature Base Solution)” dofinasowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021

w ramach programu „Środowisko, Energia i Zmiany klimatu”