header 1920 325

Cel projektu: Przygotowanie miasta Kłodzka i jego mieszkańców do zmieniających się warunków klimatycznych  poprzez łagodzenie  zmian klimatu i adaptację do ich skutków.

Diagnoza:
Od połowy XX wieku obserwujemy zmiany klimatu, które stanowią coraz większe zagrożenie dla zrównoważonego rozwoju mieszkańców miast.
W Polsce w ostatnich latach przejawami tego zjawiska są przede wszystkim: wzrost średniej temperatury rocznej, zmiana struktur opadów atmosferycznych, tym samym susze oraz wzrost liczby ekstremalnych zjawisk(np. trąby powietrzne).
Kłodzko jest miastem położonym w południowej części województwa dolnośląskiego, będące „stolicą” powiatu kłodzkiego. Liczba ludności wynosi 26 954 osoby, w tym 27% stanowią osoby poniżej 6 i powyżej 65 roku życia, szczególnie wrażliwe na zjawiska związane ze zmianami klimatu.
Kłodzko, tak samo jak inne miasta Polski, narażone jest na gwałtowne zjawiska atmosferyczne oraz anomalie pogodowe tj. powodzie i podtopienia, gwałtowne burze, miejskie wyspy ciepła, smog, inwersje termiczne, zaburzenia cyrkulacji powietrza oraz susze sprzyjające deficytowi wody. Teren miasta jest w niewielkiej ilości pokryty lasami, olbrzymią rolę w kształtowaniu mikroklimatu odgrywają miejskie tereny zielni. Kłodzko w znacznej części pokryte jest siecią parków i skwerów, które wymagają renowacji oraz nowych nasadzeń. Najgorsza sytuacja jest w ścisłym centrum- zabetonowany rynek.
Kłodzko ze względu na dominację otaczających miasto gruntów rolnych, wyeksponowanych na promieniowanie słoneczne, niską lesistość oraz zwartą zabudowę miejską, jest mocno narażone na wysterowanie wysokich temperatur, mocniejsze parowanie wody z gleby oraz efekt miejskiej wyspy ciepła.

Działania zapobiegające zmianom klimatu oraz łagodzące jego skutki:

DZIAŁANIA ADAPTACYJNE
Działania z zakresu zielonej infrastruktury polegające m.in. na :

 • Rewitalizacji Parku przy ul. Św. Wojciecha w Kłodzku-  wprowadzenie nowych nasadzeń roślin odpornych na warunki klimatyczne, uporządkowanie infrastruktury towarzyszącej, w tym małej architektury,
 • Zazielenienie „ zabetonowanego”  rynku w Kłodzku- wprowadzenie roślin, w tym roślin średniowysokich za pomocą nasadzeń w „elementach małej architektury”  połączonych z siedziskami  dla ludności,
 • Uzupełnienie nasadzeń roślin odpornych na zmiany klimatyczne, w tym susze w kłodzkich parkach,
 • Utworzenie parków kieszonkowych - wprowadzenie kieszonkowych obszarów zieleni w obszarach zabudowanych,
 • Zazielenienie kłodzkich podwórek - wprowadzenie nasadzeń roślin na kłodzkich podwórkach, uporządkowanie terenu,
 • Utworzenie miejskich ogrodów warzywnych – wprowadzenie nasadzeń warzyw oraz ziół, w tym uprawy ekologiczne, w skrzyniach ogrodowych wraz z miejscami wypoczynku dla mieszkańców w pobliżu osiedli mieszkaniowych - 4 lokalizacji,

Niebieska infrastruktura:

 • Przekazanie mieszkańcom miast pojemników wraz z systemami zbierania deszczówki,
 • Wprowadzenie systemu zbierania deszczówki na kłodzkim rynku w celu podlewania zieleni miejskiej,
 • Utworzenie  deszczowego placu zabaw na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji- plac zabaw zbierający wody opadowe i wykorzystujący je w celu edukacji dzieci poprzez zabawę i rozrywkę,
 • Budowa niecek chłonnych w miejskich parkach

DZIAŁANIA MITYGACYJNE

 • Wprowadzenie systemu rowerów elektrycznych- udostępnienie do wynajęcia przez mieszkańców i turystów rowerów elektrycznych w celu zachęcenia do rezygnacji z transportu kołowego, w tym budowa punktów ładowania rowerów elektrycznych,
 • Wprowadzenie pomiarów zanieczyszczenia powietrza w kłodzkich placówkach oświatowych w raz z systemem oczyszczaczy powietrza,

DZIAŁANIA EDUKACYJNE

 • Utworzenie Kłodzkiego Klimat Labu i organizowanie w ramach jego  warsztatów dla wszystkich grup docelowych: rodziny z dziećmi, seniorzy, dzieci i młodzież w zakresie zmian klimatu, łagodzenia zmian klimatu, oszczędnej gospodarce zasobami, przeciwdziałaniu marnotrawstwu żywności, uprawach ekologicznych, działań profilaktycznych w zakresie skutków fal upałów, wdrażanie dobrych praktyk oraz wypracowanie własnych rozwiązań dla miasta Kłodzka,
 • Przeszkolenie ekspertów  miejskich oraz miejskich działaczy lokalnych w celu prowadzenia Klimat Labu,
 • Organizacja pikników miejskich: zielono- niebieskie Kłodzko- aktywizacja społeczności lokalnej, pomocy sąsiedniej, , edukacja ekologiczna,
 • Opracowanie katalogu zasad inwestycyjnych dla nowych inwestycji w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatu np. przywracania zdolności retencyjnej powierzchniom nieprzepuszczalnym, tworzenia infrastruktury retencjonującej wodę,
 • Organizacja konferencji dotyczącej zielono- niebieskiej infrastruktury w miastach;
 • Prowadzenie punktu wsparcia dla mieszkańców w zakresie energetyki prosumenckiej- przedstawienie programów wsparcia krajowych oraz funduszy UE oraz pomoc w ich pozyskaniu;

Back to top

Projekt „Kłodzki NBS (Nature Base Solution)” dofinasowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021

w ramach programu „Środowisko, Energia i Zmiany klimatu”